Contact

Van Olst de Graaff & Co
Postbus 88
3250 AB Stellendam

Langeweg 63
3251 LH Stellendam

Telefoon 010-2416000
Fax 010-2416009
E-mail broker@vanolst.nl

Inschrijvingsnummers:
KvK 24285533
AFM 12005901
Kifid 300.003138

Bank: rekeningnummer 515688525
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL12ABNA0515688525

Wet Bescherming Persoonsgegevens:
Reglement persoonsregistraties Van Olst de Graaff & Co is geregistreerd onder nummer m1034836

Lidmaatschap RiFD